Szkoła w Rogalinie na komisji

Komisja edukacji kultury i sportu - sprawa szkoły w Rogalinie i Rogalinku

Śledzimy od jakiegoś czasu na łamach naszego serwisu losy koncepcji dotyczącej utworzenia osobnego  zespołu szkół w Rogalinie i zespołu szkół w Rogalinku (patrz w menu "podobne tematy").

Ostatnio przedstawialiśmy informacje z obrad komisji z dnia 15 stycznia. Kolejne obrady miały miejsce 8 lutego - niestety,gmina nie zdążyła przygotować swoich koncepcji dotyczących szkół zawarciańskich. W związku z powyższym komisja postanowiła zwołać dodatkowe spotkanie, które odbyło się 15 lutego. Na obrady licznie przybyli przedstawiciele gminy tj. pani burmistrz Zofia Springer, pani Małgorzata Kasprzyk oraz pan burmistrz Przemysław Pniewski, a także pani dyrektor gimnazjum w Rogalinie Emilia Stanny, pani dyrektor szkoły w Rogalinku Katarzyna Jaszczak, sołtysi poszczególnych wsi, członkowie rad sołeckich, przedstawiciele rodziców - łącznie ponad 30 osób. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Mosinie.

Na wstępnie przewodnicząca komisji przedstawiła harmonogram wydarzeń i wniosków dotyczących ww tematu.

Następnie pani burmistrz zreferowała i omówiła koncepcje jakie przygotowała gmina tj.

  1. Utworzenie dwóch szkół podstawowych w Rogalinie i Rogalinku, młodzież gimnazjalna uczęszczałaby do szkół w Mosinie.
  2. Jeden zespół szkół w Rogalinie i Rogalinku.
  3. Osobny zespół szkół w Rogalinie i Rogalinku.

W dalszej części głos zabrała pani Stanny przedstawiając swoje stanowisko w tym temacie, pani Jaszczak również zreferowała swoje argumenty. Także rodzice i sołtysi starali się przedstawić swoje opinie w tym palącym temacie.

Po dwugodzinnej dyskusji komisja udała się na krótką  naradę, na której podjęła decyzję o skierowanie do pani burmistrz następującego wniosku:

"Komisja wnioskuje o powołanie zespołu szkół w Rogalinku i zespołu szkół w Rogalinie od roku szkolnego 2011/2012 i wnioskuje o przygotowanie przez burmistrza gminy Mosina stosownych projektów uchwał."

Teraz zostanie utworzona uchwała intencyjna, która zostanie przekazana do kuratorium, które w tym temacie musi wydać pozytywną opinię (wg p. burmistrz nie będzie z tym problemu).

Kolejnym krokiem będzie utworzenie uchwały, która zostanie skierowana na posiedzenie Rady Miejskiej. W międzyczasie konieczna będzie również analiza finansowa, którą przygotować ma referat oświaty i przekazać komisji budżetowej.

Wielomiesięczna praca społeczności nadwarciańskiej przyniosła oczekiwany skutek - gratulujemy !

 

  • Brak komentarzy