Zebranie wiejskie - kwiecień 2013

29 kwietnia 2013 odbyło się zebranie wiejskie, którego uczestnikami byli mieszkańcy Mieczewa (prawie 30 osób), z-ca burmistrza p. Waldemar Krzyżanowski i przedstawicielka Straży Miejskie w Mosinie pani Grażyna Cichocka.

Na początku zebrania mieszkańcy złożyli swoje wnioski i uwagi, którymi może zająć się Straż Miejska:

1. Problem na ulicy Kamioneckiej polegający na nadmiernej prędkości przejeżdżających pojazdów pomimo oznakowania "strefa zamieszkania". Zaproponowano wprowadzenia wyraźnego znaku ograniczenia prędkości do 20 km/h.

2. Prośba o interwencję i rozwiązanie problemu niebezpieczeństwa jakie stwarza auto parkujące na zakręcie przy ulicy Szerokiej.

Zwrócono również uwagę skierowaną do p. burmistrza, że ciąg lamp oświetleniowych przy ulicy Rogalińskiej jest "niepełny".

W odpowiedzi na pytanie w sprawie zmiany oznakowania "koniec/początek" zabudowań w Mieczewie - otrzymaliśmy informację, że sprawa jest w toku i odpowiednie pisma zostały skierowane do WZDW.

Mieszkańcy pytali, kiedy zostaną wykonane brakujące chodniki - wszystko zależy od możliwości finansowych.

Umowa śmieciowa

Jednym z głównych tematów była tzw. umowa śmieciowa i związane z tym "deklaracje śmieciowe". Pisaliśmy o tym w jednym z naszych artykułów. Burmistrz przybliżył raz jeszcze w jaki sposób należy wypełniać deklaracje. Zwrócił uwagę, że docelowo złożone deklaracje mogą być weryfikowane przez straż miejską (ilość zadeklarowanych użytkowników na danej posesji). Jednak na tą chwilę nie jest określony właściwy sposób weryfikacji. Planowane jest także opracowanie dokładnej informacji jak śmieci powinny być segregowane np. do jakiej kategorii przyporządkować worki po dializie itp.

Duże kontrowersje wzbudziła stawka opłaty za osobę tj. 10 zł. Przy 5-osobowej rodzinie miesięczna kwota to 50 zł. Cena jest ustalona na pół roku, potem będzie to weryfikowane - może ulec zmianie zarówno w dół jak i w górę. Rozważana jest kwestia wprowadzenia bonifikaty dla rodzin wielodzietnych.

Na obecną chwilę nie powinniśmy podejmować żadnych kroków odnośnie zakupów kontenerów. Ustawa mówi, że każdy właściciel posesji powinien posiadać własny pojemnik, jednak istnieje możliwość, że firma, która wygra przetarg dostarczy takie pojemniki lub odsprzeda po preferencyjnych stawkach.

Śmieci będą odbierane tak jak dotychczas czyli odpady niesegregowane 2 x w miesiącu, a segregowane 1 x w miesiącu.

Gazyfikacja w Mieczewie

Budżet gminy na rok wynosi ok. 12 mln. Gazownia, która mogłaby dostarczać gaz i na tym zarabiać nie jest zainteresowana inwestycją. W czerwcu ubiegłego roku braliśmy udział w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy. Wówczas padła propozycja, aby gmina współfinansowała budowę gazociągu. Od tego czasu trwają rozmowy z WSG. Na przełomie roku padła koncepcja, aby WSG sfinansowała doprowadzenie gazu do Mieczewa (do ulicy Rogalińskiej) z wsi Konarskie, a rozprowadzenie gazociągu po wsi pokryje gmina. Po zakończeniu całej inwestycji WSG zrefinansuje gminie koszty budowy w 60% wartości całości (jak będą mieli na to fundusze, czyli nie wiadomo kiedy). To są cały czas koncepcje, z których ostatecznie WSG się wycofało przysyłając do gminy następujące pismo:

Po otrzymaniu pisma, przedstawiciele gminy udali się na bezpośrednie rozmowy do gazowni. Otrzymano informację, że ze względu na nieopłacalność inwestycji jedyne rozwiązanie to takie, że gmina wybuduje cały gazociąg, a dopiero wtedy gazowania go odkupi pokrywając 60% wartości.

W związku z powyższym gmina ma zlecić wykonanie kosztorysu, aby można było ocenić możliwości podjęcia tej inwestycji, a także uwzględnić opcję budowy w budżecie gminy. Do końca czerwca ma być wykonana wycena.

Utrzymanie boiska

Koszt utrzymana boiska przez firmę zewnętrzną to ok. 15 tys. rocznie + koszt wody + koszt podlewania (osoby zajmującej się tym). W tym roku gmina zobowiązuje się do utrzymania boiska w jak najlepszym stanie poprzez koszenie, nawożenie itd. W przyszłym roku konieczne będzie przeznaczenie części funduszu sołeckiego na utrzymanie boiska.

W tym roku na pewno gmina sfinansuje zakup hydroforu (studnia jest już wykopana), będzie również wspierać w zakresie koszenia.

Woda...

Aktualna jest sprawa podłączenia Mieczewa do magistrali budowanej przez Aquanet (planowanej tzw. 500-tki). W związku z problemami jakie są związane z obecnym dostawcą wody czyli Majątkiem Rogalin, została przytoczona rozmowa w której gmina została zapytana czy jest zainteresowana przejęciem opieki nad wodociągiem. Gmina nie jest zainteresowana przejęciem opieki jednak, w sytuacji gdy nie będzie operatora, który będzie zarządzał wodociągiem - gmina wyraża wolę przejęcia opieki nad dostarczaniem wody do Mieczewa - ze względu na to, że musi zapewnić dostarczenie wody dla swoich mieszkańców. Temat w toku.

Świetlica

Gmina nie ma środków przewidzianych na modernizację świetlicy. Chętnie wesprze akcje typu "czyn społeczny" - czyli zgodnie z planami Stowarzyszenia jest skłonna współfinansować remont łazienek - ok. 5000 zł na materiały.

Burmistrz zobowiązał się do sprawdzenia możliwości wykorzystania środków, które gmina przeznacza na sołectwo w ramach działań na "kulturę" - czy istnieje możliwość sfinansowania zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Rowy melioracyjne

Za rowy melioracyjne odpowiada właściciel nieruchomości przy, której te rowy funkcjonują. W Mieczewie nie ma gminnych rowów. Gmina ma wysłać informacje do właściciel rowów, którzy powinni zadbać o ich drożność. Ma zostać sprawdzona możliwość wydania rozporządzenia nakazującego czyszczenie rowów ze względów na zagrożenie powodziowe.

Ulica Szeroka - droga jednokierunkowa

Indywidualne uzgodnienia z osoba zainteresowanymi.

Dodatkowy autobus

Czekamy na informacje od burmistrza Kórnika.

Dodatkowe koszty związane z montażem zabawek

Ma zostać sprawdzona sprawa sfinansowana "wrysowania" nowych zabawek na placu zabaw.


Na koniec warto dodać, że sprawy poruszone na naszym forum przed spotkaniem z panem burmistrzem (również te dotyczące "kompetencji burmistrza") zostały w 100% uwzględnione na kwietniowym zebraniu.

  • Brak komentarzy