Zebranie wiejskie wrzesień 2012

W dniu 27 września odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było rozplanowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2013.

Pomimo BARDZO marnej frekwencji na spotkaniu uchwalono:

"Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Mosinie  Nr XXV/179/12  z  dnia 29 marca 2012
w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  z g ł a s z a m y  następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

Doposażenie placu zabaw, zakup elementów wyposażenia – 3000 zł
Przygotowanie placu z ogniskiem, budowa trwałego grilla oraz zakup wiaty  będących kolejnym etapem zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej która ma się stać miejscem sprzyjającym integracji i aktywizacji mieczewskiej społeczności – koszt materiałów 10000,- usług  2724,06  zł
Uzupełnienie nakładów na utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej) – koszt usługi 1000 zł
   
    Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania 16724,06 zł

Uzasadnienie:
Ad 1 Przeniesiony i odnowiony w ubiegłym roku plac zabaw cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Mieczewa i ich rodziców. Po wysłuchaniu uwag i wniosków bezpośrednio zainteresowanych jego rozbudową wydaje się koniecznym dokupienie kilku dodatkowych elementów wyposażenia.
Ad 2 Podjęte w roku 2011 prace zmierzające do uporządkowania otoczenia świetlicy wiejskiej w Mieczewie zostały zakończone i w roku 2013 ze środków funduszu sołeckiego należy sfinansować budowę w tym miejscu trwałego zaplecza wyposażonego w obiekty małej architektury umożliwiającego organizację imprez plenerowych i okolicznościowych. W pierwszej kolejności zamierzamy przygotować miejsce gdzie bezpiecznie można będzie rozpalić ognisko, wyposażyć to miejsce także w trwały grill murowany oraz wiatę chroniąca przed słońcem i deszczem
Ad 3 Utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz poprawa estetyki wyglądu wsi.

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 27-09-2012."

Uzgodniono także plan finansowy dotyczący wydatkowania środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa:

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p.z.)  w zakresie zadań dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy przedkładam następujący plan finansowy dotyczący wydatkowania środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa w kwocie 2636,00 zł.:

1. Cała kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz poprawa estetyki wyglądu wsi.


 

Dyskusja na temat przeznaczenia funduszu na forum - zapraszamy >>

  • Brak komentarzy