Zebranie wiejskie - wrzesień 2011

Uchwalenie Funduszu Sołeckiego na rok 2012

Dnia 27 września 2011 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było ustalenie przeznaczenia kwoty 15 242,47 zł, która stanowi nasz fundusz sołecki (FS) na nadchodzący rok 2012.


Przewodniczącym zebrania był p. Eugeniusz Wower, a mnie przypadła rola przedstawienia propozycji wykorzystania FS. W toku prowadzonych rozmów na naszym forum dyskusyjnym udało się ustalić wstępne propozycje, które w większości zostały zaakceptowane przez zgromadzonych mieszkańców Mieczewa.
Na tej podstawie został przygotowany wniosek o następującej treści:


Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr IX/50/11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - z g ł a s z a m y następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Odnowienie figury Świętego Wawrzyńca – koszt materiałów i usługi – 1500 zł

2. Przeniesienie placu zabaw i utworzenie placu z ogniskiem jako miejsca sprzyjającego integracji i aktywizacji mieczewskiej społeczności – koszt materiałów 6242,47 zł

3. Poprawienie widoczności i bezpieczeństwa na ostrym zakręcie ulicy Szerokiej przy wjeździe do wsi – koszt materiałów i usługi – 1500 zł.

4. Tablice na wjazdach reklamujące Mieczewo i tablica z planem miejscowości ( z nazwami ulic) – koszt materiałów i usługi – 2000 zł

5. Pas zieleni odgradzający przyszły kompleks sportowy od ul. Rogalińskiej (etap I) - koszt materiałów i usługi – 2000 zł

6. Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej) – koszt usługi 2000 zł

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania 15 242,47 zł

Uzasadnienie:

Ad 1 Renowacja figury Świętego Wawrzyńca z Rzymu z roku 1907 ustawionej przy ul. Szerokiej. Zadanie polega na odtworzeniu elementów figury w postaci metalowej kraty i lilii, które uległy całkowitemu zniszczeniu.. Elementy stanowią konieczny element identyfikacji figury, która jest wizytówką naszej wsi.

Ad 2 Przesuniecie placu zabaw znajdującego się pod linią energetyczną średniego napięcia w dogodniejszą i bezpieczniejszą lokalizację i utworzenie w tym miejscu trwałego zaplecza wyposażonego w obiekty małej architektury umożliwiającego organizację imprez plenerowych i okolicznościowych, a także podniesienie walorów estetycznych wsi i promocja miejscowości

Ad 3 Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń w ruchu drogowym na terenie wsi

Ad 4 Ze względu na szybki rozwój terytorialny i duże rozproszenie zabudowy staje się konieczne umieszczenie w pobliżu przystanku PKS planu miejscowości. Osoby zapraszane do Mieczewa maja znaczne trudności z odszukaniem adresu. Plan taki rozwiąże te problemy

Ad 5 Wzmożony ruch na drodze wojewódzkiej nr 431 przebiegającej przez Mieczewo, rodzi konieczność wykonania ekranu zabezpieczającego przed uciążliwością tej arterii w stosunku do terenu przyległego. Działka sołecka przeznaczona jest na boisko piłkarskie i inne obiekty sportowo rekreacyjne a sąsiedztwo drogi uniemożliwia komfortowe korzystanie z obiektów. Ze względu na koszty celowym jest wykonanie pasa zieleni zamiast obiektu inżynierskiego (ekranu).

W I etapie tego projektu planowane jest założenie osnowy pasa zieleni poprzez nasadzenie roślinności wysokiej ( około 25 drzew) Pas ten będzie zagęszczany w kolejnych latach.

Ad 6 Utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz poprawa estetyki wyglądu wsi.


Wniosek wraz z uchwałą zebrania wiejskiego zostanie przekazany do urzędu gminy.

Niestety przedstawiciele gminy czyli p. burmistrz Zofia Springer i z-ca burmistrza p. Sławomir Ratajczak wystawili nas do tzw. "wiatru". Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sołtysa ww osoby miały się pojawić na nasz zebraniu jednak do spotkania nie doszło.
Zgromadzeni mieszkańcy nie ukrywali swojego rozgoryczenia spowodowanego ignorowaniem naszej społeczności wiejskiej.

Po uchwaleniu przeznaczenia FS rozmawiano między innymi o poprawie bezpieczeństwa na ulicy Rogalińskiej, planach gazyfikacji naszej wsi, o planowanej zabudowie szeregowej w Mieczewie, a także o problemach z utrzymaniem porządku w takich miejscach jak okolice przystanku czy też skwer w centrum wsi.
Sołtys zobowiązał się wobec zgromadzonych mieszkańców, że plac zieleni w centrum wsi tzw. trójkąt do końca roku zostanie uporządkowany tj. zostanie wykoszona trawa, sprzątnięte zostaną śmieci itp.
W trakcie rozmów poruszony został też temat korzystania z świetlicy wiejskiej przez naszych mieszkańców. Ma zostać przygotowany odpowiedni aneks do umowy z obecnym najemcą, który zostanie przed podpisaniem przedstawiony Radzie Sołeckiej celem konsultacji i akceptacji.W zebraniu udział wzięło 31 osób, niestety to jest tylko 6,3% zameldowanych mieszkańców :(

W najbliższym czasie odbędzie się prawdopodobnie kolejne zebranie wiejskie, którego celem będzie przystąpienie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), na które już dziś serdecznie zapraszamy. Będzie to okazja, aby po raz kolejny spróbować zaprosić władze gminy na spotkanie z mieszkańcami.

Na koniec dodam, że na zebraniu został zaprezentowany wieniec dożynkowy z jakim wystąpiła w tym roku delegacja z Mieczewa na dożynkach gminnych w Mosinie.


Wniosek złożony w urzędzie gminy dnia 29 września 2011:

wniosek o fundusz sołecki 2012

 

  • Brak komentarzy