Zebranie wiejskie maj 2012

Protokół z zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 w Mieczewie.


 

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mieczewo odbytego w dniu 21 maja 2012 r.1. Zebranie rozpoczęło się o godz.  18:00, tj. w wyznaczonym terminie i trwało do  godz.  20:30.

2. W zebraniu uczestniczyli z-ca burmistrza Waldemar Krzyżanowski, sp. ds inwestycji drogowych Leszek Najderek, mieszkańcy sołectwa Mieczewo, wg. listy obecności - 35 osób.

3. Zebraniu przewodniczył Sołtys : p. Bronisław Sznura,  na protokolanta wybrano: p. Tomasza Gratkowskiego

4. Porządek zebrania:

 • Omówienie problemu drogi jednokierunkowej ul. Szeroka w Mieczewie
 • Propozycje dotycząc komunikacji autobusowej
 • Planowane inwestycje na rok 2012
 • Zapowiedź organizacji festynu „Dożynki sołeckie w Mieczewie”
 • Program wakacyjny dla najmłodszych
 • Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa - informacja ogólnaStreszczenie przebiegu  zebrania:

Pan Albert Waligóra, właściciel gospodarstwa leżącego po dwóch stronach ulicy Szerokiej w Mieczewie (odcinek jednokierunkowy) wnioskował wielokrotnie do Urzędu Gminy w sprawie uregulowania możliwości dojazdu do swojej posesji, a także poruszania się pomiędzy rozdzielonymi częściami tegoż gospodarstwa.
Pan L.Najderek przedstawił stanowisko urzędu i możliwości formalno-prawne. Wg opinii WZDW, policji i pracowników urzędu, na podstawie wizji lokalnej, nie ma możliwości wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, odwrócenia kierunku ruch, a także przywrócenia tabliczki umożliwiającej dojazd do posesji p. Waligóry w przeciwnym kierunku do ruchu wyznaczonego przez znaki drogowe (niezgodne z aktualnymi instrukcjami o znakach drogowych).
Urząd Gminy zlecił wykonanie projektu organizacji stałej, w którym zakłada się zamknięcie ulicy dla ruchu pojazdów od strony ulicy Rogalińskiego. Ten pomysł spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców Mieczewa.
Burmistrz zaproponował ponowne spotkanie na wizji lokalnej przedstawicieli UG, RS oraz odpowiednich służb.
Wulbach złożył wniosek o wykonanie na omawianym odcinku „spowalniaczy: drogowych.

Omówiono zapotrzebowanie mieszkańców Mieczewa na uruchomienie dodatkowych połączeń komunikacji autobusowej.
Zgłaszane propozycje:

 • ok. godziny 12:30 do Kórnika
 • między 20:00 a 21:00 z Kórnika
 • 6:00 do Kórnika
 • autobus ok. godziny 7:00, aby zatrzymywał się w Mieczewie


Pan Krzyżanowski przedstawił plany inwestycyjne dla wsi Mieczewo tj.

 • wykonanie boiska sportowego do października b.r.
 • modernizacja świetlicy do końca b.r.
 • dokończenie chodnika przy ulicy Szerokiej (przy odcinku jednokierunkowym)
 • wykonanie chodnika na ulicy Szerokiej od posesji nr 24 do ul. Kamioneckiej
 • naprawa chodnika w miejscach uszkodzonych;


W dalszej części mieszkańcy pytali i zgłaszali następujące problemy i wnioski:

 • Naprawa nie działającej lampy
 • Przeanalizowanie możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na turystykę, które mogłyby być wykorzystane na zwiększenie atrakcyjności wsi jako łącznika pomiędzy ośrodkami turystycznymi Kórnik/Rogalin np. wykonanie ścieżek i szlaków rowerowych.
 • Problem gazyfikacji Mieczewa - planowane spotkanie z przedstawicielami gazowni w dniu 11 czerwca godzina 13:00 w Urzędzie Gminy w Mosinie.
 • Woda - brak informacji. Mają zostać uzupełnione i przesłane do redakcji mieczewo.com, a następnie opublikowane na stronie internetowej www.mieczewo.com
 • Został poruszony problem śmieci w lasach - kto jest za to odpowiedzialny i gdzie należy to wywozić.
 • Drożność przepustów  - gmina zapewnia sprawdzenie i udrożnienie wszystkich wg wykazu.
 • Zgłoszono wniosek przesunięcia granicy terenu zabudowanego przy wyjeździe w kierunku Mosiny.
 • Koszty utrzymania planowanego boiska ponosić będzie gmina na wniosek Sołtysa.
 • Zgłoszono wniosek, aby w planowanej budowie boisko uwzględnić możliwość nawadniania murawy.

Na tym zakończono spotkanie z p. burmistrzem.
6. Pan Tomek Gratkowski przekazał mieszkańcom informacje o planowanym festynie „Dożynki sołeckie w Mieczewie”. Zaprosił wszystkich chętnych do czynnego udziału w organizacji imprezy, a także zwrócił się z prośbą o wsparcie w zakresie nagród w loterii fantowej.
7. Pani Mirka Kolankiewicz przekazała informacje o planowanych zajęciach dla najmłodszych w okresie wakacji.
8. Pan Jarosław Malesiński poinformował mieszkańców, że w dniu 24 maja odbędzie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa.

 • Brak komentarzy