Zebranie wiejskie - wrzesień 2014

W dniu 17 września 2014 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było ustalenia przeznaczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego 2014.

 

Protokół

z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mieczewo

odbytego w dniu 17 września 2014

1. Zebranie rozpoczęło się o godz.  20:00, tj. w wyznaczonym terminie i trwało do  godz.  21:00.

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mieczewo, wg. listy obecności - 15 osób

3. Na przewodniczącego zebrania wybrano : p. Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano: p.  Tomasz Gratkowskiego

4. Porządek zebrania:

 • Omówienie bieżących tematów związanych z problemami wsi Mieczewo
 • Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań  służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
 • Zatwierdzenie planu finansowego dotyczącego środków finansowych do dyspozycji sołectwa.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów za 15, przeciw 0,  wstrzymujących się 0

6. Streszczenie przebiegu  obrad:

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad, przewodniczący zebrania przedstawił zrealizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego 2014, a następnie omówił propozycje Rady Sołeckie i Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce" dotyczące rozdysponowania środków w ramach fundusz sołeckiego na rok 2015 oraz środków finansowych, które zostały przekazane do dyspozycji sołectwa w nadchodzącym roku.

Po przeprowadzonej dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne.

Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego za było 15 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.

7. Wyniki głosowania za przeznaczeniem środków, które są do dyspozycji sołectwa: za było 15 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta

8. Treść podjętych uchwał w załączeniu (2 egz).


Wniosek inicjatora uchwały

 

                                                                                                                          17.09.2014

                                                                                                                 (data sporządzenia wniosku)

Sołectwo Mieczewo

Gmina Mosina

                                                                                             Do: Burmistrz Gminy Mosina

      Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Mosinie  Nr IX/50/11  z  dnia 30 marca 2011

w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  z g ł a s z a m y  następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

L.p.

Opis

Koszt

 1.

Utwardzenie nawierzchni wokół wiat

2 000,00 zł

 2.

Kosa spalinowa

2 000,00 zł

 3.

Doposażenie placu zabaw + wykonanie oświetlenia

6 000,00 zł

 4.

Remont w świetlicy - wymiana okna i drzwi - materiały

4 705,00 zł

 5.

Montaż furtek w ogrodzeniu boiska

1 500,00 zł

 6.

Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej)

899,50 zł

 7.

Zakup grilla betonowego

900,00 zł

 

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania:

18 004,50 zł

 

Uzasadnienie:

 1. Tereny zielone wokół świetlicy wraz z postawionymi wiatami są elementami, z których zwłaszcza w okresie letnim chętnie korzystają mieszkańcy naszej wsi. Utwardzenie terenu przy wiatach umożliwi lepsze wykorzystanie tych miejsc.
 2. Kosa spalinowa jest niezbędnym narzędziem pozwalającym utrzymać porządek na terenach zielonych wokół świetlicy i boiska sportowego.
 3. Oświetlenie placu zabaw i pobliskiego terenu umożliwi korzystanie z tego miejsca w okresach jesienno wiosennych.
 4. Tzw. salka gimnastyczna dzięki wymianie okna i drzwi będzie mogła być eksploatowana w okresach zimowych.
 5. Korzystanie z boiska wymaga zamontowania dodatkowych furtek umożliwiających między innymi odbiór wybitych piłek poza jego obręb.
 6. Utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz poprawa estetyki wyglądu wsi.
 7. Element poprawiający funkcjonalność i atrakcyjność terenów zielonych przy świetlicy.

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 17.09.2014

 

 • Brak komentarzy