LIST OTWARTY DO BURMISTRZA GMINY MOSINA

Pan Jerzy Ryś

Burmistrz Gminy Mosina

Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina

Szanowny Panie Burmistrzu,

w imieniu mieszkańców Gminy Mosina, obecnych na spotkaniu w Mieczewie w dniu 29 czerwca 2015 r., wnioskujemy o rezygnację z ustanowienia strefy aktywizacji gospodarczej (AG) pomiędzy Mieczewem a Świątnikami. Domagamy się przestrzegania podstawowych celów planowania przestrzennego, jakimi są racjonalność użytkowania i wartość przestrzeni.

Nie zgadzamy się:

z argumentem, iż powstająca strefa nie wpłynie na jakość życia, gdyż narazi ona mieszkańców Mieczewa, Hub Rogalińskich oraz Świątnik na wszelkie uciążliwości związane z emisją pyłów i zapachów oraz hałasem generowanym przez tę strefę.

(Jej lokalizacja na osi głównego kierunku wiatru stanowi podstawowe zagrożenie dla jakości życia mieszkańców. Przypominamy, że w związku z brakiem gazu sieciowego, w przeważającej części do celów grzewczych wykorzystywane w Mieczewie są paleniska na paliwa stałe. Położenie zabudowań w zagłębieniu terenu, w okresie zimowym obecnie już stwarza problemy z pyłem i dymem. Dołożenie dodatkowych obciążeń w tym zakresie pogorszy komfort życia mieszkańców.)

z argumentem, że zabudowa mieszkalna jest znacznie oddalona od proponowanej lokalizacji strefy AG, ponieważ oprócz zabudowy zwartej Mieczewa, istnieją jeszcze jednostki osadnicze przylegające do planowanej strefy przemysłowej: Huby Rogalińskie oraz Mieczewo Osada, zamieszkane w sumie przez kilkadziesiąt osób.

z argumentem, iż strefa zlokalizowana w omawianym miejscu przyciągnie inwestorów, gdyż całkowity brak rozwiązań infrastruktury gminnej w tym rejonie, wobec doskonale opracowanych i skomunikowanych rejonów inwestycyjnych w gminie Kórnik i Komorniki, czyni takie rozwiązanie niecelowym.

z argumentem, że zwiększony ruch samochodowy, który wygeneruje przedmiotowa strefa, to „problem gminy Kórnik”, ponieważ zwiększenie ruchu na drodze 431 stanie się nadzwyczajnym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców Mieczewa, którzy dojeżdżają do Poznania przez węzeł drogi nr 11 „Kórnik południe”. Dodatkowa ilość samochodów obsługujących strefę doprowadzi do zatoru komunikacyjnego między rondem w Mościenicy a drogą ekspresową nr 11. 

Domagamy się:

respektowania obecnego ładu przestrzennego, gdyż Uchwała Rady Gminy Mosina XXXV/243/12 z 29 listopada 2012 r. stanowi, że głównym zadaniem planu zagospodarowania dla Mieczewa jest „ochrona i rozwój terenów rolniczych, jako zwartego kompleksu rolniczej przestrzeni produkcyjnej”, więc całkowicie niezrozumiałe jest lokowanie tuż przy granicy tego założenia przestrzennego strefy diametralnie różniącej się charakterem, funkcją i wyglądem.

(Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przez ład przestrzenny należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość.)

uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, ponieważ uprzemysłowienie tego obszaru przyniosłoby nieodwracalne skutki i po skonsumowaniu założeń planu nie byłoby już możliwe przywrócenie wyjątkowego charakteru tego terenu.

(Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W opinii mieszkańców okolic Rogalina, zwłaszcza odniesienie w przytoczonym przepisie do przyszłości, wyklucza ustanowienie strefy AG w proponowanym kształcie.)

Proponujemy:

przeprowadzenie gruntownych analiz pozwalających na oszacowanie potencjału ekonomicznego, a szczególnie turystycznego, terenu objętego studium, ponieważ oparcie planowania przestrzennego na wizji i pobożnych życzeniach uważamy za wysoce nieprofesjonalne.

przeprowadzenie pogłębionych badań pozwalających na ocenę zagrożeń emisją pyłów, gazów, zapachów i hałasu dla mieszkańców tego rejonu, gdyż ewentualne późniejsze procesy o odszkodowania mogłyby okazać się bardzo kosztowne dla gminy.

przeprowadzenie analizy wpływu strefy na zaopatrzenie Mieczewa w wodę, ponieważ znacząco wzrosną ograniczenia związane z zaopatrzeniem okolic Rogalina w wodę w kontekście przyłączenia do wodociągu podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w strefie. Pogorszy się (już teraz niska) dostępność wody pitnej dla mieszkańców.

Postulujemy:

rezygnację z ustanowienia strefy AG w okolicach Rogalina, gdyż koszt utworzenia studium zagospodarowania oraz niezbędnej infrastruktury najprawdopodobniej przekroczy zyski z utworzenia strefy.

(Zgodnie z treścią art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. Zdaniem mieszkańców Mieczewa, o ile podjęte prace planistyczne wywołane zostały wyłącznie spodziewanymi zyskami z utworzenia takiej strefy, wobec niepewnego efektu ekonomicznego podejmowanych działań, należy odstąpić od sporządzenia planu w całości, pozostawiając dotychczasowy rolniczy sposób użytkowania terenu.)

lub uwzględnienie w ewentualnym studium zagospodarowania zapisu, który dopuszczałby w planowanej strefie tylko funkcje usługowe, ze szczególnym wskazaniem obsługi ruchu turystycznego nie generującego hałasu ani pyłów, gazów i zapachów, jako jedynego rozwiązania zapewniającego dochody gminie i nie generującego protestów społeczności lokalnej.

(W opinii mieszkańców Mieczewa dopuszczalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie na omawianym terenie pola kempingowego, niewielkiego obiektu hotelarsko-gastronomicznego lub wypożyczalni rowerów. Dające się zauważyć konflikty związane z obsługą turystyczną pałacu Raczyńskich w Rogalinie, np. problemy z parkingiem w kontekście ochrony całego majątku Rogalin powodują, że omawiany teren stanowić może bazę turystyczną obsługująca zarówno Rogalin, jak i Kórnik.)

 

Nie mamy wątpliwości, że ewentualna decyzja o lokalizacji strefy AG w proponowanym miejscu skutkowałaby pogorszeniem jakości życia mieszkańców okolic Rogalina oraz zaburzeniem równowagi przyrodniczej i ładu przestrzennego naszej gminy. Ufamy, że przedłożone stanowisko spowoduje ponowne rozważenie celowości podejmowanych przez Urząd Gminy działań i pomoże w optymalnym wykorzystaniu terenów, niezwykle wartościowych pod względem turystycznym, oraz ochroni je przed bezpowrotnym zniszczeniem.

Z poważaniem

Mieszkańcy Mieczewa

  • Brak komentarzy