Budżet obywatelski Gminy Mosina – propozycje

Przestawiamy propozycje założeń budżetu obywatelskiego, jaki został zaprezentowany radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej w dniu 23 marca br.

Czym jest budżet obywatelski

Jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski Gminy Mosina

Budżet obywatelski Gminy Mosina skierowany będzie do wszystkich i ma za zadanie realizację określonych projektów na terenie sołectw i osiedli, które w drodze głosowania zyskają największe poparcie mieszkańców. Proponujemy pulę środków w wysokości ok. 1.200.000 zł. Z założenia, każde sołectwo czy osiedle ma dysponować własną pulą środków według załączonej tabeli.

Miejscowość Mieszkańcy Stawka na osobę Kwota na mieszkańca
Mosina * 13156 25 328900
Babki (oraz Kubalin i Głuszyna Leśna) 485 55 26675
Baranówko 83 55 4565
Borkowice (oraz Bolesławiec) 370 55 20350
Czapury 2297 40 91880
Daszewice 1761 55 96855
Drużyna 723 55 39765
Dymaczewo Nowe 312 55 17160
Dymaczewo Stare 366 55 20130
Jeziory 27 55 1485
Krajkowo (oraz Baranowo) 186 55 10230
Krosinko (o Ludwikowo)  896 55 49280
Krosno 2633 40 105320
Mieczewo 563 55 30965
Pecna (oraz Konstantynowo) 1958 55 21780
Radzewice 396 55 21780
Rogalin  757 55 41635
Rogalinek 1585 55 87175
Sasinowo 159 55 8745
Sowinki (oraz Sowiniec i Bogulin) 230 55 12650
Świątniki 312 55 17160
Wiórek 793 55 43615
Żabinko 326 55 17930

*Środki w mieście Mosina zostaną podzielone na osiedla.

Pula środków sołectwa/osiedla powstała poprzez pomnożenie ilości zameldowanych mieszkańców przez odpowiedni współczynnik:

- 55 zł na każdego zameldowanego mieszkańca sołectwa w Gminie Mosina (budżet sołectwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych i 55 zł),

- 40 zł na każdego zameldowanego mieszkańca sołectw Krosno i Czapury (budżet sołectwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych i 40 zł),

- 25 zł na każdego zameldowanego mieszkańca osiedla Miasta Mosina (budżet osied- la stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych i 25 zł).

Mniejsza wielkość środków dla Czapur i Krosna wynika stąd, iż co prawda są to sołectwa, ale mają zwarte zabudowy szeregowców czy bloków.

Przedstawiony model budżetu wskazuje na sprawiedliwy podział środków przeka- zujący sołectwom/osiedlom pieniądze odpowiadające ilości mieszkańców.

Zasady zgłaszania projektów

Projekty będzie można zgłaszać poprzez wypełnienie wniosku i dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Osied- la.

Zgłaszający musi mieć przynajmniej 16 lat (w innej wersji 18 lat), być mieszkań- cem Gminy Mosina, mieć pomysł na projekt związany z sołectwem/osiedlem za- mieszkania. Wymagane będzie zebranie listy z podpisami 15 osób w wieku minimum 16 lat (lub 18 lat), które popierają projekt związany z sołectwem/osiedlem zamieszkania. Konieczne będzie również przygotowanie wstępnego kosztorysu projektu.

Projekty będą dzielone odpowiednio dla każdego sołectwa/osiedla. Spełniać muszą poniższe kryteria:

1) szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę środków sołectwa/osiedla, 2) miejsce realizacji jest przypisane do odpowiedniego sołectwa/osiedla.

Jaki projekt?

Projekt, wyłącznie inwestycyjny, powinien być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku na terenie będącym własnością Gminy Mosina. Musi mieścić się w zadaniach własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części zadania. Odbiory wszelkich prac muszą być dokona- ne w roku 2017. Całkowity koszt realizacji projektu lub projektów musi mieścić się w puli przeznaczonej dla sołectwa/osiedla.

Weryfikacja projektów

Projekty zostaną poddane weryfikacji wstępnej, którą przeprowadzi powołany Zespół Budżetu Obywatelskiego. W przypadku niekompletnego wniosku zgłaszający będzie miał 7 dni na uzupełnienie braków. Nieuzupełnione projekty nie przechodzą do dalszego etapu.

Zakwalifikowane do dalszych prac będą projekty, które zapewniają możliwość realizacji zadania w ciągu jednego roku: aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne, przestrzenne. Muszą zachować zgodność z zadaniami własnymi gminy oraz ich wartość nie może być większa w puli przeznaczonej dla sołectwa/osiedla.

Po weryfikacji utworzone zostaną listy projektów do głosowania odpowiednio dla każdego sołectwa/osiedla.

Zasady głosowania

W kolejnym etapie będzie można wybierać projekty, które przejdą weryfikację i zostaną skierowane do sołectw/osiedli do przegłosowania. Mieszkańcy będą mogli dokonać wyboru na spotkaniu sołeckim/osiedla w miesiącu wrześniu. Uprawniony będzie każdy zameldowany na terenie Gminy Mosina, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Informacje o wynikach głosowania zostaną ogłoszone w dniu 30 września 2016 r. Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków odpowiednio dla każdego sołectwa/osiedla.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 1 maja - 30 czerwca 2016
Składanie projektów 1 maja - 30 czerwca 2016 (w kolejnych latach 1 kwietnia - 30 maja)
Weryfikacja projektów Do 31 sierpnia 2016 (w kolejnych latach do końca lipca)
Ogłoszenie listy projektów 1 września 2016
Głosowanie 1-30 września 2016

Ogłoszenie projektów do realizacji

Na podstawie wyników głosowania przygotowana zostanie lista projektów rekomendowanych do realizacji dla każdego sołectwa/osiedla.

Lista będzie podana do publicznej wiadomości w terminie do 15 października w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.mosina.pl. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Wybrane w głosowaniu mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu Gminy Mosina na 2017 rok i wtedy też rozpocznie się ich realizacja.

Rozważane warianty

W czasie posiedzenia połączonych komisji uczestnicy dyskusji brali pod uwagę sze- reg możliwych alternatywnych rozwiązań. Wskazywano na propozycję ograniczenia ilości projektów, które mogą być przegłosowywane wyłącznie w skali ogólnogminnej. Nie byłoby wówczas projektów sołeckich/osiedlowych. Rozważano dolną granicę wieku - 16 czy 18 lat. Podnosiły się również głosy, aby mogły być realizowane nie tylko projekty inwestycyjne, ale również tzw. „miękkie”. Niektórzy uczestnicy posiedzenia wskazywali, iż kwota przeznaczona na budżet obywatelski jest za duża (wskazywano kwoty kilkusettysięczne w różnych wysokościach) oraz, że być może zostanie wygenerowanych zbyt dużo projektów.

To były najważniejsze głosy z wielu, które pojawiły się w czasie dyskusji nad budżetem obywatelski. W najbliższym czasie, na wniosek komisji, zbierze się zespół powołany przez burmistrza Jerzego Rysia do prowadzenia dalszych prac.

  • Brak komentarzy