Zebranie wiejskie - wrzesień 2015

W dniu 22 września 2015 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było ustalenia przeznaczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego 2016.

Protokół

z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mieczewo

odbytego w dniu 22 września 2015

 1. Zebranie rozpoczęło się o godz.  19:00, tj. w wyznaczonym terminie i trwało do  godz.  21:00.
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mieczewo, wg. listy obecności - 17 osób
 3. Na przewodniczącego zebrania wybrano : p. Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano: p.  Romana Kolankiewicza
 4. Porządek zebrania:
 • Omówienie bieżących tematów związanych z wykonaniem zadań wynikających z przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2015.
 • Uchwalenie uchwały przesuwającej przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego na rok 2015.
 • Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań  służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
 • Zatwierdzenie planu finansowego dotyczącego środków finansowych do dyspozycji sołectwa.
 • Wolne głosy, wnioski i sprawy.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów za 17, przeciw 0,  wstrzymujących się 0

 1. Streszczenie przebiegu  obrad:

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad, przewodniczący zebrania przedstawił zrealizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego 2015, a następnie omówił propozycje Rady Sołeckie i Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce" dotyczące rozdysponowania środków w ramach fundusz sołeckiego na rok 2016 oraz środków finansowych, które zostały przekazane do dyspozycji sołectwa w nadchodzącym roku.

Po przeprowadzonej dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne.

 1. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 1 dotyczącej przesunięcia środków: za było 17 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.
 2. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego: za było 17 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.
 3. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia środków, które są do dyspozycji sołectwa: za było 17 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.
 4. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 4 zobowiązującą Burmistrza Gminy Mosina do wykonania nawierzchni zapobiegającej pyleniu oraz odwodnienia ul. Kamioneckiej w obrębie wsi Mieczewo: za było 17 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.
 5. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 5 do podjęcia działań mających na celu przedłużenia ul. Modrzewiowej do ul. Szerokiej: za było 17 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.
 6. Treść podjętych uchwał w załączeniu.
 7. Zebranie wiejskie wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do utwardzenia zjazdów z drogi wojewódzkiej 431 w ulicę: Wichrową, Pogodną, Promienistą, Jaśnik, Ogrodowa we wsi Mieczewo.

Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Mieczewo Nr 1

z dnia 22-09-2015

Wniosek inicjatora uchwały

22.09.2015

(data sporządzenia wniosku)

Sołectwo Mieczewo

Gmina Mosina

Do: Burmistrz Gminy Mosina

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Mosinie  Nr IX/50/11  z  dnia 30 marca 2011

w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  zgłaszamy  następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

L.p.

Opis

Koszt

1.

Oświetlenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy

4 000,00 zł

2.

Remont w świetlicy - wykonanie podłogi panelowej + zabudowa kuchenna

2 000,00 zł

3.

Doposażenie placu zabaw

5 000,00 zł

4.

Zadaszenie sceny

4 000,00 zł

5.

Zakup wewnętrznych rolet okiennych

1 500,00 zł

6.

Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej)

815,00 zł

7.

Naprawa kominów

1 646,06 zł

 

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania:

18 961,06 zł

Uzasadnienie:

 1. Oświetlenie placu zabaw i pobliskiego terenu umożliwi korzystanie z tego miejsca w okresach jesienno wiosennych.
 2. Wykonanie podłogi panelowej w tzw. salce fintes umożliwi prowadzenie zajęć gimnastycznych. Zabudowa kuchenna wymaga wymiany blatu kuchennego i innych drobnych napraw.
 3. Zakup dodatkowych elementów placu zabaw wpłynie na atrakcyjność miejsca dla dzieci, które chętnie korzystają z tego obiektu.
 4. Dzięki zadaszeniu sceny możliwe będzie wykorzystanie obiektu również w przypadku nie sprzyjających warunków pogodowych
 5. Zakup rolet zwiększy funkcjonalność świetlicy a jednocześnie zmniejszy straty ciepła.
 6. Utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz poprawa estetyki wyglądu wsi.
 7. Kominy wymagają natychmiastowej naprawy.

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 22.09.2015

(uchwała nr 2 zebrania wiejskiego w załączeniu).

 Sołtys

.....................................................

(Imię, nazwisko – podpis)


Uchwała  Nr 1/13

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

z dnia 22.09.2015

Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:   

§ 1.

Zebranie wiejskie podejmuje uchwałę zmieniającą przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015.

Środki przeznaczone na montaż furtek w ogrodzeniu boiska w wysokości 1500 zł zostają przesunięte na wykonanie sceny przy świetlicy.

Środki przeznaczone utrzymanie porządku w wysokości 899,50 zostają przesunięte na dokończenie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

 .............................................................

(Imię i nazwisko - podpis)


Uchwała  Nr 2/13

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

z dnia 22.09.2015

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz  Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:   

§ 1.

Uchwala się wniosek o  przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2016 , na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

.............................................................

(Imię i nazwisko - podpis)


Uchwała  Nr 3/13

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

z dnia 22.09.2015  

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa.

Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:   

§ 1.     

Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków przekazanych sołectwu w wysokości 2785,00 zł, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2015 , na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - tj. utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

.............................................................

(Imię i nazwisko - podpis)


Uchwała  Nr 4/13

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

z dnia 22.09.2015

      Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:   

§ 1.   

Zebranie wiejskie podejmuje uchwałę zobowiązującą Burmistrza Gminy Mosina do wykonania nawierzchni zapobiegającej pyleniu oraz odwodnienia ul. Kamioneckiej w obrębie wsi Mieczewo.

Uzasadnienie: nowo wybudowana szkoła w Kamionkach, remonty dróg w gminie Kórnik i inne czynniki wpływają na generowanie ruchu tranzytowego na ul. Kamioneckiej, która stanowi część łącznika między drogą S11 a DW 431.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

.............................................................

(Imię i nazwisko - podpis)


Uchwała  Nr 5/13

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

z dnia 22.09.2015

 Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:   

§ 1.

Zebranie wiejskie podejmuje uchwałę zobowiązującą Burmistrza Gminy Mosina do podjęcia działań mających na celu przedłużenia ul. Modrzewiowej do ul. Szerokiej.

Uzasadnienie: odcinek ul. Modrzewiowej pomiędzy ul. Kamionecką a ul. Szeroką aktualnie widnieje na mapach jako droga a faktycznie jest nieprzejezdnym duktem leśnym. Droga ta staje się istotna ze względu na intensywną zabudowę tego rejonu wsi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

Przewodniczący Zebrania – Sołtys

.............................................................

(Imię i nazwisko - podpis)

 


 • Brak komentarzy