Zebranie wiejskie - wrzesień 2016

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mieczewo odbytego w dniu 16 września 2016

 1. Zebranie rozpoczęło się o godz.  20:00, tj. w wyznaczonym terminie i trwało do  godz.  21:30.
 2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mieczewo, wg. listy obecności - 17 osób
 3. Na przewodniczącego zebrania wybrano : p. Bronisława Sznurę, protokolantem został Eugeniusz Wower
 4. Porządek zebrania:
 • Omówienie bieżących tematów związanych z wykonaniem zadań wynikających z przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2016.
 • Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań  służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
 • Wolne głosy, wnioski i sprawy.

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów za 17, przeciw 0,  wstrzymujących się 0

 1. Streszczenie przebiegu  obrad:

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad, przewodniczący zebrania przedstawił zrealizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego 2016, a następnie omówił propozycje Rady Sołeckie i Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce" dotyczące rozdysponowania środków w ramach fundusz sołeckiego na rok 2017 oraz środków finansowych, które zostały przekazane do dyspozycji sołectwa w nadchodzącym roku.

Po przeprowadzonej dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne.

 1. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego: za było 16 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 1. Uchwała została przyjęta.
 2. Wyniki głosowania: przyjęcie uchwały nr 2 w sprawie przeznaczenia środków, które są do dyspozycji sołectwa: za było 16 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 1. Uchwała została przyjęta.
 3. Treść podjętych uchwał w załączeniu.
 4. Zebranie wiejskie wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o podjęcie działań zmierzających do:
 • oznakowania niebezpiecznego zakrętu przy ulicy Szerokiej przy posesji nr 6;
 • remont ulicy Podgórnej,
 • utwardzenie ul. Jaśnik w Mieczewie.

Uchwała  Nr 1/16 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 16.09.2016

w sprawie wniosku o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego na rok 2017.

Na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014 r. poz. 420), w związku z § 1. uchwały Nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki, uchwala się co następuję:

                                                                     § 1.

Na obszarze sołectwa Mieczewo w 2017 r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

L.p.

Opis

Koszt

1.

Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej),  świetlicowy wiejski - osoba opiekująca się świetlicą

3195,00 zł

2.

Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy

3000,00 zł

3.

Adaptacja pomieszczeń w świetlicy

8279,69 zł

4.

„Podniesione” przejście dla pieszych - ograniczające prędkość pojazdów

6000,00 zł

 

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania:

20474,69 zł

§ 2.

Określa się szacunkowy koszt i realizacji na kwotę 20474,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 16-09-2016

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć przewiduje się poniesienie następujących kosztów

L.p.

Opis

Koszt

1.

Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej),  świetlicowy wiejski - osoba opiekująca się świetlicą

3195,00 zł

2.

Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy

3000,00 zł

3.

Adaptacja pomieszczeń w świetlicy

8279,69 zł

4.

„Podniesione” przejście dla pieszych - ograniczające prędkość pojazdów

6000,00 zł

 

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania:

20474,69 zł

Uzasadnienie

Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Mieczewo w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego została podjęta z inicjatywy sołtysa (w załączeniu wniosek inicjatora).

Przedsięwzięcie wskazane w § 1 uchwały zebrania wiejskiego są zadaniami własnymi gminy, których efektem będzie:

 1. Utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz aktywacja działań mających na celu wykorzystanie świetlicy wiejskiej przez mieszkańców.
 2. Instalacja elektryczna w części świetlicy wymaga dokończenia - wymiana starej instalacji, montaż lamp, montaż gniazd elektrycznych.
 3. Świetlica wymaga dostosowania niektórych pomieszczeń do planowanych przeznaczeń: kotłownia - wylanie posadzki, dostosowanie jako salki fitnes, mała salka - dostosowanie jako bawialnio/biblioteka, obecna bibliotek - ze względu na brak miejsca na książki zostanie przerobione na pomieszczenie o innym przeznaczeniu.
 4. Podniesione przejście dla pieszych ma zwiększyć bezpieczeństwo na ulicy Szerokiej, gdzie pojazdy rozwijają nadmierne prędkości.

Cenę skalkulowano następująco:

Przedsięwzięcia są zgodnie ze strategią rozwoju gminy.


Uchwała  Nr 2/16 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 16.09.2016

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa.

Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:   

§ 1.

Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków przekazanych sołectwu w wysokości 2805,00 zł, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2017 , na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - tj. utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 • Brak komentarzy