Protokół ze spotkania z Burmistrzem w dniu 12.12.2017

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00

Przybyłych powitał Sołtys Bronisław Sznura. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie Sołtysa Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano jednogłośnie Romana Kolankiewicza.

Sołtys Bronisław Sznura ogłosił, że z dniem 11.12.2017 zrezygnował z funkcji Sołtysa Mieczewa, poprosił aby dziś nie komentować jego decyzji i nie odnosić się do niej. Poinformował, że w ciągu 60 dni Burmistrz ogłosi wybory na Sołtysa.

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch, odniósł się do omawianych na Zebraniu Wiejskim spraw:

 1. Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego – poinformował, że wystąpiły „problemy” w związku z niewłaściwą realizacją inwestycji i że inwestycja zostanie zakończona w dniu 21.12.2017.
 2. Zbiorniki retencyjne – poinformował, że Gmina wybuduje zbiornik retencyjny i że środki na ten cel zostały zapisane w projekcie budżetu na 2018 rok. Podkreślił, że jest to priorytetowe działanie Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy na rok 2018, wyraził jednocześnie przekonanie, że inwestycja powinna rozpocząć się w pierwszej połowie roku. Dopytywany, wyjaśnił, że na etapie projektowania zbiorników, Gmina podejmie współpracę z Majątkiem Rogalin. Wyjaśnił również, że zbiorniki będą budowane aby umożliwić podłączanie do sieci nowych odbiorców.
 3. Ul. Kamionecka – ulicy tej nie uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 rok ale do tematu powrócimy w marcu 2018 przy okazji podziału nadwyżki budżetowej.
 4. Termomodernizacja świetlicy – termomodernizacja przebiegnie zgodnie z założeniami.
 5. Sala gimnastyczna w Rogalinie – w budżecie na rok 2018 zostały zabezpieczone środki na koncepcję Sali gimnastycznej przy szkole w Rogalinie.
 6. Przejście dla pieszych łączące ul. Szeroką jednokierunkową z Szeroką – poinformował, że inwestycja została zakończona, Radny Roman Kolankiewicz zauważył, że zakończona inwestycja dotyczyła innego przejścia a to przy ul. Szerokiej jednokierunkowej o które wnioskujemy od 2016 roku jest tematem zapytania. Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch oświadczył, że w takim razie inwestycja zostanie dodana do budżetu w 2018 roku.
 7. Odwodnienie – oświadczył, że nie ma w planie na rok 2018. Po dyskusji, zapewnił, że zajmie się sprawą niedrożnych przepustów oraz umocnień rozmywanych rowów.
 8. Droga Wojewódzka 431 – poinformował, że po spotkaniu w ZDW, jest zgoda na zmianę kierunku na ul. Szerokiej jednokierunkowej oraz, że nie ma zgody na rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową.
 9. Tereny zielone i ich pielęgnacja – Gmina Mosina zadba o cięcia w pierwszych miesiącach 2018 roku. Burmistrz przygotowuje również porozumienie z mieszkańcami które umożliwi im dbanie o zieleń we własnym zakresie w zgodzie z prawem.
 10. Ul. Podgórna – wymiana płyt jest niemożliwa, ze względu na zbyt małą szerokość drogi, utrudnia to jakiekolwiek prowadzenie prac projektowych. Gmina szuka rozwiązań w sprawie zbyt wąskich dróg.
 11. Przystanek na żądanie – oczekujemy na decyzję ZDW.

Następnie zadawano pytania:

 1. Powrócono do tematu budowy zbiorników retencyjnych oraz przyłączy nowych gospodarstw do sieci. W toku dyskusji ustalono, że konieczna jest współpraca z Majątkiem Rogalin na etapie projektowania i takie przeprowadzenie inwestycji aby powstało zapewnienie o możliwości przyłączania nowych odbiorców do sieci w określonych ramach czasowych. Sołtys Bronisław Sznura zapewnił, że „temat zostanie rozwiązany”.
 2. Przedyskutowano kwestię ewentualnego utwardzenia ul. Szerokiej w ciągu drogi powiatowej oraz powstania tam progów zwalniających.
 3. Omówiono kwestię wyjazdów z prywatnych posesji na ul. Szeroką które jeszcze nie są utwardzone.  Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch, wyjaśnił, że utwardzenia wiązały się tylko z prowadzeniem chodnika.
 4. Jeszcze raz przedyskutowano kwestię pielęgnacji zieleni.
 5. Pojawił się wniosek aby autobus szkolny dojeżdżał do końca ul. Szerokiej czyli do Leśniczówki, Ustalono, że nie powinien to być kłopot i że możliwe jest aby zrealizować ten postulat od nowego semestru szkolnego po feriach zimowych.
 6. Zgłoszono potrzebę utwardzenia ul. Łąkowej
 7. Przypomniano, że od 2016 roku mieszkańcy wnioskują o remont chodnika w ciągu ul. Szerokiej.
 8. Omówiono kwestię odwodnienia zarówno w ciągu ul. Szerokiej jak i melioracji łąk.

Na tym zebranie zakończono.

 • Brak komentarzy