Mieszkam w Mieczewie i tutaj chcę głosować !

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 Głosowanie w tych wyborach będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo udziału w głosowaniu przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy. Rejestr wyborców dzieli się na część A – obejmującą obywateli polskich i część B – obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek (wzór wniosku znajduje się na końcu artykułu). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się: 1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy; 2) pisemną deklarację (wzór deklaracji znajduje się na końcu artykułu), w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje burmistrz w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony, gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu. Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy (!). Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Plików:
pdf.png Deklaracja wyborcy 1.0 HOT
Data 02-04-2014 13:07:51 Wielkość pliku 170.61 KB Download 603 Pobierz

Nie czekajmy do ostatniej chwili!

Aby pomóc w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej wpisania się do rejestru wyborców Gminy Mosina prezentujemy dodatkowy komentarz powiązany z taką decyzją

Miejsce zamieszkania - wydawać by się mogło kwestia błaha i oczywista - wiąże jednak ze sobą szereg konsekwencji natury prawnej. Szereg przepisów odsyła do definicji miejsca zamieszkania w rozumieniu k.c. Doniosłe znaczenie miejsca zamieszkania potwierdza także fakt, że Kodeks cywilny poświęca mu cały osobny rozdział. Zgodnie z art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Co ważne zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Trzeba zwrócić uwagę, że w świetle prawa cywilnego miejscem zamieszkania danej osoby nie jest konkretny dom, mieszkanie posiadające swój indywidualny adres i stanowiące wyodrębnioną nieruchomość, ale określona miejscowość pod dwoma wszakże warunkami:

 1. osoba w tej miejscowości faktycznie przebywa (corpus)
 2. osoba ma w tej miejscowości zamiar stałego pobytu(animus).

Wola przebywania w danym miejscu jest pojęciem subiektywnym. Musi wiązać się z tym, iż miejsce to stało się ośrodkiem życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe. Co więcej dane miejsce nie traci przymiotu miejsca zamieszkania wskutek dłuższego lub krótszego oddalenia się z niego, pod warunkiem, że osoba nie traci rzeczywistego związku z miejscem. Przy określaniu miejsca zamieszkania, w ścisłym znaczeniu tego pojęcia, wskazuje się często także nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona.

Co niezmiernie ważne miejsce zamieszkania należy wyraźnie oddzielić i odróżnić od innego pojęcia jakim jest miejsce zameldowania. Miejsce zameldowania również niejednokrotnie jest niezbędne, żeby załatwić sprawy urzędowe, jednak ma całkowicie odmienny bo prawno-administracyjny, a nie cywilnoprawny charakter. Obowiązek meldunkowy - traktowany jako kontrowersyjna spuścizna po czasach komunizmu - posiada dziś przede wszystkim charakter administracyjny i służy do ewidencjonowania ludności (umożliwia rejestrację danych o miejscu pobytu osób). O ile więc o miejscu zamieszkania decydują przesłanki faktyczne, zameldowanie uzależnione jest od dopełnienia pewnych przewidzianych prawem formalności.  Co także istotne, doniosłość prawna związana z obowiązkiem meldunkowym w ostatnich latach maleje, a sam obowiązek meldunkowy jakkolwiek formalnie jeszcze istnieje ma być całkowicie zniesiony 1 stycznia 2016 r.

1. Podatki wpływają do gminy według miejsca zamieszkania a nie zaś zameldowania

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkamy.

Warunek jest  jeden - podatki wrócą do Nas, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażemy jako miejsce zamieszkania Gminę Mosina.

Gminy zachęcają do rozliczania u nich podatków i nawet Urząd Miasta i Gminy w Mosinie podjął działania w tym celu. Przeprowadzono konkurs z nagrodami dla osób które zdecydowały się płacić podatki na rzecz gminy. Niestety warunki tego konkursu dotyczyły zameldowanych na terenie gminy co jawnie dyskryminowało osoby, które znając prawo i wykazując pełne zrozumienie dla kwestii dochodów gminnych i ich redystrybucji, zadeklarowały Mosinę jako miejsce, gdzie maja wrócić ich podatki, a z różnych przyczyn nie zdecydowały się na zmianę adresu zameldowania.

Dla ustalania właściwości miejscowej organów skarbowych dla osoby fizycznej, adres zameldowania , a także jego rodzaj - nie posiadają najmniejszego znaczenia. Dla fiskusa liczy się jedynie, gdzie podatnik faktycznie przebywa, a nie - jaki ma adres zameldowania. Ustawa o PIT mówi w tym wypadku wyraźnie, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany w miejscu zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie Przy czym jako miejsce zamieszkania rozumie się pojęcie prawne zgodnie z art. 25 k.c. Nawet jeżeli nie mamy więc meldunku w danym mieście, możemy się w nim rozliczyć - wystarczy przy składaniu rocznego zeznania PIT w odpowiedniej rubryce podać po prostu aktualny adres zamieszkania. Co ważne, nie trzeba  przy tym oddzielnie składać formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Ponieważ organa podatkowe wychodzą z założenia, iż to podatnik powinien sam rozpoznać stan faktyczny i ustalić, który urząd skarbowy jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania Wpisanie niewłaściwego adresu zamieszkania (na przykład wpisanie w zeznaniu adresu zameldowania) traktowane jest najczęściej jako uchybienie formalne i nie powoduje sankcji skarbowych. Z reguły w takiej sytuacji organ podatkowy prosi podatnika o skorygowanie niepoprawnych danych oraz wypełnienie zgłoszenia aktualizującego dane.

3. Koszty uzyskania przychodów także rozstrzyga miejsce zamieszkania a nie zameldowania

Informacje na temat podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, które maja zrekompensować pracownikom dojeżdżającym do pracy z innej miejscowości, wyższe koszty tego dojazdu, zawierają przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowią one, że podstawą potrącania wspomnianych kosztów jest pisemne oświadczenie pracownika, że jest osobą dojeżdżającą do miejsca pracy z innej miejscowości. Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone i w ciągu roku płatnik przy obliczaniu zaliczek, potrącał pracownikowi koszty w podstawowej wysokości, to w zeznaniu rocznym PIT i tak podatnik ma prawo wykazać zwiększone koszty, jeżeli faktycznie dojazdy do firmy z innej miejscowości wystąpiły. Przy czym dojeżdżanie z innej miejscowości znów definiuje się zgodnie z art. 25 k.c.

3. Inne przypadki

Można przytoczyć jeszcze inne przykłady gdzie zapis art. 25 k.c. o miejscu zamieszkania jest kluczowy. Decydując się na proces sądowy powództwo wytacza się co do zasady przed sądem właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanego. Miejsce zamieszkania ma znaczenie w prawie spadkowym, gdzie istotne jest ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, w sprawie zobowiązań, jako miejsce spełnienia świadczenia czy miejsce zawarcia umowy w przypadku przyjęcia oferty w postaci elektronicznej. Podanie miejsca zamieszkania jest konieczne np. przy zawarciu umowy imiennego rachunku bankowego. Także w deklaracjach dotyczących opłaty za wywóz śmieci należało kierować się pojęciem zamieszkiwania.

 

 • Gość - Jarek

  Załatwiłem !!! - prościzna, nic a nic nie boli.
  Jedyna uwaga, trzeba przygotować się na "udowodnienie", że Mieczewo to moje miejsce :D
  Myślę, że najprościej przed wizytą w w Mosinie zajść do Sołtysa, by przybił na wniosku urzędową pieczątkę potwierdzającą że "widzi nas we wsi"

  0 Lubię