Program wyborczy komitetu: "Czas Ziemi Mosińskiej"

Zrobimy to lepiej

Chcemy, żeby wszystkim mieszkańcom żyło się dobrze w naszej gminie, nie tylko dzisiaj, ale również za 10, 20, czy 50 lat. Jesteśmy gminą o niezwykłym potencjale przyrodniczym, który powinniśmy wykorzystać, by podnieść komfort życia nas wszystkich.Stawiamy więc na harmonijny i zrównoważony rozwój sektora usług, przedsiębiorstwa rozwijane przez naszych mieszkańców i dobrze zaplanowane budownictwo jednorodzinne.

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego sprawił, że Gmina ma problemy z zaspokojeniem wszystkich potrzeb swoich mieszkańców.

Trzeba trochę zwolnić, uporządkować przestrzeń i uzupełnić brakującą infrastrukturę, by podnieść standard życia tych, którzy już tutaj mieszkają.

Jesteśmy przeciwni lokowaniu nowych stref przemysłowych i budowie kolejnych osiedli bloków mieszkalnych.  Zakorkowane drogi są dowodem, że Gmina nie jest do tego przygotowana.

Stawiamy się do Państwa dyspozycji – ja, wspierająca mnie Małgorzata Kaptur i grono bardzo dobrych kandydatów na radnych. Są wśród nich przedstawiciele różnych grup wiekowych i różnych zawodów. Pracują, działają społecznie, wychowują dzieci, opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi w swoich rodzinach.  Znają Państwa problemy i chcą je rozwiązywać. Wszystkich nas łączy zapał i chęć pracy dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.

Jesteśmy w stanie odpowiedzialnie podejmować decyzje ważne dla Ziemi Mosińskiej, dlatego prosimy o Państwa głos.

Co zrobimy lepiej?

Poprawimy układ drogowy, by mieszkańcy nie tracili swojego cennego czasu w korkach.
Rozbudujemy infrastrukturę i stworzymy miejsca przyjazne mieszkańcom,  by  wszystkim w gminie żyło się wygodniej.
Usprawnimy i unowocześnimy urząd, by był przyjazny dla mieszkańców, a decyzje były podejmowane w terminie i zgodnie z prawem.

Jak to zrobimy?

Poprawimy  układ drogowy w oparciu o rozwiązania proponowane przez ekspertów, m.in:

 • Wybudujemy tzw. Czerwonkę łączącą Szosę Poznańską z ul. Konopnickiej w rejonie Jeziora Budzyńskiego.
 • Wybudujemy połączenie ul. Mocka z osiedlem „Za Barwą”.
 • Zastąpimy  skrzyżowania w newralgicznych punktach gminy rondami.
 • Będziemy budować drogi i ulice w oparciu o ranking, który ustali kolejności ich budowy.
 • Wykupimy  najważniejsze drogi wewnętrzne.
 • Rozbudujemy sieć połączeń komunikacji publicznej z Poznaniem oraz gminami ościennymi.
 • Wybudujemy parkingi przy dworcach i rozbudujemy sieć połączeń komunikacji gminnej z dworcem.
 • Doprowadzimy do remontu dróg powiatowych i wojewódzkich oraz budowy wzdłuż nich bezpiecznych ścieżek rowerowych.

Rozbudujemy potrzebną mieszkańcom infrastrukturę, a w szczególności:

 • Zachowamy ład przestrzenny gwarantujący wysoki standard życia.
 • Unowocześnimy gminę wykorzystując środki unijne, dopilnujemy budowy sieci szybkiego Internetu w gminie.
 • Uzupełnimy brakującą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, dokończymy gazyfikację wsi.
 • Dostosujemy do potrzeb mieszkańców sieć placówek edukacyjnych – począwszy od sieci żłobków, na szkołach skończywszy, będziemy dbać o ich wyposażenie w nowoczesne pomoce naukowe, zakupimy nowe komputery.
 • Będziemy budować nowocześniej, by nasze ulice były bardziej funkcjonalne, wprowadzimy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, będziemy usuwać z przestrzeni publicznej bariery architektoniczne.
 • Wykorzystamy energię odnawialną.
 • Rozwiniemy potencjał turystyczny gminy.
 • Zadbamy o czyste otoczenie, ograniczenie smogu i likwidację dzikich wysypisk śmieci.
 • Stworzymy miejsca pobytu dziennego dla seniorów i osób niepełnosprawnych, m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 • Przeprowadzimy rewitalizację rynku, tzw. kokotka i pałacu w parku przy rondzie Budzyń.
 • Odnowimy i zagospodarujemy gminne budynki na potrzeby lokalnej społeczności, zadbamy o miejsca integracji, unowocześnimy place zabaw.
 • Będziemy wspierać sport i rekreację.

Usprawnimy działanie urzędu dzięki:

 • Dobremu zarządzaniu gminą oraz sprawnej i przyjaznej administracji (skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych).
 • Racjonalnemu wydawaniu środków i pełnej jawności finansów publicznych.
 • Sprawiedliwemu rozkładowi inwestycji na terenie całej gminy.
 • Aktywnemu dialogowi z mieszkańcami, konsultacjom społecznym i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Wprowadzeniu nowej formuły budżetu obywatelskiego.

Co zrobimy w poszczególnych okręgach?

Okręg nr 1

 1. Utwardzanie dróg i budowa chodników wg opracowanego harmonogramu.
 2. Przebudowa infrastruktury wodnej w rejonie Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa, Rogalinka i Sasinowa.
 3. Kanalizacja Czapur i Wiórka oraz trwałe ich utwardzenie ulic po wybudowaniu kanalizacji.
 4. Przejęcie przez Gminę najważniejszych dróg wewnętrznych na Osiedlu Leśnym w Czapurach.
 5. Wykupy terenów pod drogi publiczne na obszarach objętych planami miejscowymi.
 6. Budowa mostu lub kładki pieszo-rowerowej w Czapurach.
 7. Rozbudowa szkoły w Rogalinku i budowa sali gimnastycznej w Rogalinie.
 8. Poprawienie komunikacji dojazdowej do Poznania, Mosiny i Kórnika – zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów.
 9. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji w Daszewicach – ścieżka rowerowa do Poznania i kanalizacja deszczowa ul. Poznańskiej, kanalizacja sanitarna, deszczowa i chodnik – ul. Leśna,
 10. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Rogalin z Kórnikiem i z Mosiną.
 11. Budowa parkingu w Rogalinie.
 12. Ocieplenie i elewacja budynku szkoły w Daszewicach.
 13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rogalinku.
 14. Zagospodarowanie walorów turystycznych Warty – przystanie wodne.

Okręg nr 2

 1. Poprawa zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji sanitarnej dla Borkowic, Bolesławca, Dymaczewa Nowego i Dymaczewa Starego, a także jej uzupełnienie w Drużynie i Nowinkach.
  Doprowadzenie gazociągu do Drużyny, Nowinek i Pecnej, Dymaczewa Starego i Nowego.
  Odwodnienie i utwardzenie kolejnych ulic, budowa chodników, w pierwszej kolejności ul. Bajera w Dymaczewie Starym, dokończenie chodnika w Borkowicach.
  Budowa parkingów przy dworcach w Drużynie i Pecnej.
  Rozwój komunikacji gminnej do dworców kolejowych.
  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.
  Remont świetlicy w Dymaczewie Starym.
  Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Mosińskim w Krosinku.
  Budowa ścieżki rowerowej z Pecnej do końca ul. Mosińskiej.

Okręg nr 3

 1. Odwodnienie i budowa ulic i chodników.
 2. Modernizacja ul. Leszczyńskiej, jednej z głównych arterii miasta.
 3. Zagospodarowanie Parku Gminnego Strzelnica.
 4. Adaptacja budynku przy ul. Krosińskiej na świetlicę osiedlową.
 5. Nie dla budowy strefy AG w rejonie Jeziora Budzyńskiego.
 6. Spowolnienie ruchu na drogach osiedlowych.
 7. Dodatkowe przejścia dla pieszych na ul. Leszczyńskiej.
 8. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Łaziennej.
 9. Poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring takich miejsc jak szkoły, przedszkola, place zabaw.
 10. Usuwanie barier architektonicznych z przestrzeni publicznej.
 11. Nasadzenia wzdłuż ekranów akustycznych.

Okręg nr 4

 1. Utwardzanie dróg i ulic., m.in. przebudowa ul. Sowinieckiej.
 2. Budowa progów zwalniających w ul. Poznańskiej.
 3. Uatrakcyjnienie wjazdów do Mosiny.
 4. Remont przejścia podziemnego w ciągu ul. Sowinieckiej.
 5. Budowa ścieżki rowerowej z Żabinka do Mosiny
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabinku.
 7. Zamontowanie monitoringu w kolejnych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, miejscach na terenie miasta.
 8. Zmniejszenie ilości TIR-ów wjeżdżających na Osiedle nr 4.
 9. Rewitalizacja Pl. 20 Października.
 10. Przeniesienie imprez plenerowych na Targowisko.
 11. Zwiększenie miejsc w żłobkach.

źródło: https://marciniak-mosina.pl/program-wyborczy/

 • Brak komentarzy