Program wyborczy komitetu: "Wspólnie dla gminy"

Niewiele da się zrobić bez pieniędzy

W mijającej właśnie kadencji udało nam się pozyskać dla Gminy Mosina rekordowe środki pieniężne. To największa kwota od początku istnienia samorządu. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł. Zwiększyliśmy dochody własne gminy. Budżet gminy wzrósł z ponad 88 mln zł do przeszło 146 mln zł. Zadłużenie w ujęciu procentowym udało się zmniejszyć z 29,84% do 23,35% .

Rozwój gminy należy „wyprowadzić” z centrum obszaru Mosina/Krosno/Krosinko, na tereny zlokalizowane w pobliżu tras szybkiego ruchu S-5 i S-11, co w dalszej perspektywie zapewni wzrost dochodów gminy.

Pozwala to patrzeć z optymizmem na efektywną realizację wymienionych poniżej zadań.

1. Wiemy, jak rozwiązać problemy komunikacyjne gminy

A. Budowa „Czerwonki”. Zabezpieczyliśmy na ten cel środki finansowe. Jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania dokumentacji. Na potrzeby tej inwestycji zamierzamy ponadto pozyskać środki zewnętrzne (nie uzależniamy od tego realizacji inwestycji). Otwarcie drogi przewiduje się na rok 2019-2020.

B. Budowa wschodniej obwodnicy Mosiny od ul. Mocka do ul. Śremskiej, z przeprawą przez Kanał Mosiński. Szacunkowy koszt budowy to 40 mln zł. Na realizację tej inwestycji chcemy pozyskać środki zewnętrzne. Drugi wariant (w razie braku takich środków) przewiduje etapową realizację inwestycji. Na początek planujemy budowę odcinka od ul. Mocka do ul. Targowej. Koszt jego realizacji szacowany jest na poziomie 25 mln zł. Odpowiednie finansowanie zabezpieczymy m.in. dzięki emisji obligacji gminnych. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony jeszcze przed rokiem 2022.

C. Budowa przeprawy przez Wartę w Czapurach z dofinansowaniem państwa, przy współudziale Starostwa Poznańskiego i Miasta Luboń.

D. Konsekwentne przyjęcie i realizacja programu utwardzania dróg i ulic

E. Rozwój sieci ścieżek rowerowych. W najbliższych latach powstaną one na odcinkach Żabinko-Mosina oraz Sasinowo-Wiórek. Połączenia ze Stęszewem i Kórnikiem będziemy realizować wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

F. Budowa kładek pieszo-rowerowych przez Kanał Mosiński – ul. Lipowa w Krosinku do roku 2020, w dalszej kolejności ul. Łazienna w Mosinie

G. Powstanie węzłów przesiadkowych przy stacji w Mosinie i przystankach kolejowych Drużynie i Pecnej do 2020, w ramach programu rozwoju kolei metropolitarnej.

H. Rozwój sieci połączeń komunikacji gminnej. Wprowadzimy linie komunikacyjne między osiedlami Mosiny a dworcem PKP. Zwiększymy także liczbę połączeń Mosina-Wiórek oraz Mosina-Kórnik.

I. Bezpłatna komunikacja

2. Zbudujemy pływalnię w Mosinie

Środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie na kolejne lata. Otwarcie pływalni planujemy na rok 2020.

3. Dbamy o oświatę

A. Rozbudowa infrastruktury szkolnej. Kończymy rozbudowę szkół i hali widowiskowo-sportowej (Mosina przy ul. Krasickiego, Krosinko, Czapury). Przeprowadziliśmy termomodernizację SP nr 1 i SP nr 2. Przed nami budowa sali gimnastycznej w Krosinku i Rogalinie oraz dobudowa skrzydła SP w Rogalinku. Zakończenie inwestycji planujemy na rok 2022.

B. Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej. Mamy w planach realizację elementów infrastruktury boisk lekkoatletycznych oraz boisk wielofunkcyjnych.

C. Poszerzenie oferty edukacyjnej. W tym roku przystąpiliśmy do konsultacji z dyrektorami szkół w naszej gminie. Głównym ich celem jest opracowanie planu specjalizacji placówek szkolnych. Każda szkoła przygotowuje program rozwoju swojej oferty edukacyjnej. Gotowe programy będzie można poznać już w 2019 roku.

D. Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych. Kolejnym krokiem będzie wzbogacenie oferty zajęciowej świetlic. Rozszerzymy od przyszłego roku, w ramach działalności świetlic, darmowe korepetycje oraz zajęcia wyrównawcze. W każdej świetlicy będą nauczyciele pomagający dzieciom przy odrabianiu lekcji oraz udzielający bezpłatnych korepetycji z różnych przedmiotów.

E. Publiczne żłobki. Pierwszy żłobek w Mosinie powstanie do roku 2022 (bony żłobkowe).

F. Budowa i modernizacja przedszkoli. Wybudujemy nowe przedszkole przy ul. Topolowej w Mosinie (trwa już opracowywanie projektu). Planujemy rozbudowę przedszkola w Wiórku. Inne placówki przedszkolne przejdą modernizację.

4. Stawiamy też na turystykę, rekreację i ekologię

A. Zmiana koncepcji funkcjonalnej rynku w Mosinie – obecna funkcja handlowo-usługowa zostanie uzupełniona o funkcję rekreacyjną. Chcemy, by w Mosinie było więcej miejsc spotkań dla osób młodych, takich jak kawiarnie czy puby.

B. Ożywienie terenów przy Kanale Mosińskim i Warcie. Planujemy opracować projekt zagospodarowania zejścia nad Kanał Mosiński od strony Galerii Miejskiej. Będziemy kontynuować starania o wybudowanie mariny nad Wartą w Radzewicach i rozwój infrastruktury w Rogalinku.

C. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na Kanałem Mosińskim do ul. Lipowej w Krosinku. Będziemy kontynuować działania podjęte w tym zakresie.

D. Walka ze smogiem w Mosinie. Nadal będziemy finansowo wspierać wymianę pieców oraz popularyzować program rządowy „Czyste powietrze”.

5. Zwiększamy dostępność usług

A. Wsparcie warsztatów terapii zajęciowej. Pozyskaliśmy w tym celu nieruchomość ul. Wiosny Ludów/ul. Dembowskiego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji.

B. Wsparcie domów dziennego i całodobowego pobytu osób starszych i niepełnosprawnych

C. Poszerzenie oferty poradni specjalistycznych. Planujemy negocjacje z ośrodkami zdrowia celem przekonania ich do wzbogacenia oferty poradni specjalistycznych. Nie chcę, by nasi mieszkańcy zmuszeni byli dojeżdżać do Poznania w celu wizyty u okulisty czy ortopedy.

D. Bogata oferta kulturalna i sportowo-turystyczna. Konsekwentnie rozwijamy wachlarz propozycji w tym zakresie.

E. Wydział komunikacji. Chcemy doprowadzić do powstania takiego wydziału w naszej gminie.

6. Wyrównujemy szanse miasta i sołectw

A. Będziemy nadal wspierać finansowo sołectwa i osiedla. Wiemy, jak ważna jest sprawiedliwa redystrybucja środków i możliwość współdecydowania mieszkańców o ich wydatkowaniu.

B. Wzbogacenie oferty skierowanej do świetlic wiejskich. Zamierzamy wprowadzić do świetlic animatorów kultury. Będziemy zachęcać gospodarzy świetlic do realizacji zajęć zewnętrznych.

C. Poprawa sytuacji gospodarki wodno-ściekowej. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy powinni mieć równy dostęp do mediów. Program ten obejmuje też zwiększenie dostępności wody dla tzw. „Zawarcia” (rozwój sieci – Majątek Rogalin). Będziemy sukcesywnie budować sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, gdzie występuje ich brak (między innymi w Dymaczewie czy Borkowicach).

D. Starania o rozbudowę sieci gazowej. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dla Nowinek, Drużyny i Pecnej. Myślimy już o kolejnych miejscowościach do zgazyfikowania.

E. Internet światłowodowy. W tym roku zakończyliśmy negocjacje z firmą INEA, która już przystąpiła do przyłączania do sieci szerokopasmowej ponad kilku tysięcy gospodarstw domowych.


źródło: http://wspolniedlagminy.pl/program-wyborczy/

  • Brak komentarzy